Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis příznivcům klusáckého sportu


autor: Karel Kadlec

Vážení přátelé, vážení příznivci klusáckého sportu,

v poslední době se na klusáckých webových portálech objevila řada článků, které kladou řadu otázek, konstatují současný stav v klusáckém dostihovém sportu a obsahují výzvy k zamyšlení se nad budoucností. Společným závěrem všech těchto článků je však požadavek na provedení zásadních personálních změn v celém vedení ČKA, bez kterých nelze dosáhnout ani očekávaných změn systému fungování a stylu jednání orgánů ČKA.
Aby se ČKA opět stala občanským sdružením všech jeho členů, kteří se sdružili za účelem podpory a rozvoje klusáckého dostihového sportu, je nutné nejprve změnit systém fungování ČKA. Současný model s přímo voleným prezidentem se zjevně neosvědčil, jelikož takto zvolený prezident si může dělat prakticky co chce, je nekontrolovatelný, nikomu neodpovídá a je reálně neodvolatelný po celé funkční období. Ani výkonný výbor není schopen takto zvoleného prezidenta korigovat, přestože dle stanov ČKA je právě výkonný výbor nejvyšším výkonným orgánem, prezident je podle těchto stanov pouze statutárním orgánem ČKA. Z tohoto modelu vyplývá i další negativní jev, totiž kumulování funkce prezidenta a sekretáře, čehož jsme svědky v poslední době. Myslet si, že jeden člověk zvládne kompletní agendu ČKA je iluze, přitom v ČKA je řada schopných lidí, kteří by mohli přiložit ruku k dílu.
Řešením této situace by mohla být drobná změna stanov ČKA, která by zachovala funkci prezidenta, avšak voleného výkonným výborem z řad členů výkonného výboru zvolených valným shromážděním ČKA. Rozdíl lze přirovnat přibližně k rozdílu mezi systémem volby prezidenta v USA a České republice, kde se v jednom případě jedná o prezidentský systém v USA s výraznými výkonnými pravomocemi prezidenta a systém volby prezidenta s omezenými kompetencemi v České republice. Takto zvolený prezident by byl kontrolovatelným a odvolatelným a plnil by skutečně pouze funkci statutárního orgánu ČKA, jakéhosi reprezentanta. Výkonné pravomoci by tak zůstaly výkonnému výboru, přičemž takto zvolený výkonný výbor by měl povinnost zajistit fungování ČKA.
Pokud do takového výkonného výboru bude zvoleno např. pět zástupců velkých dostihových stájí, na nichž se shodne valné shromáždění ČKA, pak tito zástupci budou společně zavázáni zajistit fungování ČKA a nebudou plnit pouze roli opozice přímo zvolenému prezidentovi, jak je tomu v současnosti. Právě těchto pět zástupců velkých dostihových stájí, kteří přece budou mít ten největší zájem na udržení dostihového provozu, jsou garancí toho, že udělají všechno proto, aby dostihy byly dostatečně finančně zajištěny.
K nutné změně systému fungování ČKA však nepatří pouze změny kompetencí prezidenta a výkonného výboru, ale i změny fungování jednotlivých komisí. Technická a Chovatelská komise jsou prakticky nefunkční, Disciplinární komise je omezena tím, že nemá stálé členy a při rozhodování musí být podle schváleného řádu členy Disciplinární komise jeden člen výkonného výboru a jeden člen Technické komise. Kontrolní komise (či revizní, vlastně ani nevíme jak se jmenuje) prakticky neexistuje. Výsledkem toho je, že prezident a sekretář v jedné osobě, kromě jiné činnosti, vytváří návrhy propozic a zpracovává řád plemenné knihy, čipuje hříbata, vlastně dělá úplně všechno a nezbývá mu čas na to, co by měl dělat především. Fungování sekretariátu ČKA je úplně samostatnou kapitolou, kterou netřeba ani komentovat, všichni mají nepochybně jasno, co je v této kapitole zapotřebí změnit. Se změnou systému fungování ČKA přijde nevyhnutelně i změna stylu jednání orgánů ČKA.
Alfou a omegou celého fungování ČKA byly, jsou a budou finanční prostředky nezbytné pro zajištění činnosti ČKA, především dostihů. Musíme si však uvědomit zásadní fakt, že základními pilíři financování ČKA jsou prostředky od státu a prostředky, které vybere ČKA od vlastních členů. Všichni víme, že bez sponzorských prostředků budeme živořit, ale zatím to v minulosti vypadalo tak, že pokud kdokoliv zajistil nějaké další prostředky, tak za to vždy něco chtěl, jednou rukou dal a druhou vzal (stačí se podívat na celoživotní zisky některých handicapových koní) a ostatní zase běhali za prostředky od státu a prostředky, které vybere ČKA od vlastních členů.
Někteří členové ČKA kritizují i rozvoj dostihů pro francouzské klusáky financovaný z prostředků Cheval Francais s tím, že bychom měli podporovat český chov. Ten bychom měli podporovat samozřejmě, ale pokud majitelům klusáckých koní v České republice stojí za to utratit částky v řádu desetitíců EUR (celkem možná i částku převyšující stotisíc EUR) za to, že mohou běhat dostihy o 25 tis. EUR ročně, tak je to jejich svobodné rozhodnutí. Osobně tento projekt nezatracuji, v systému vypisování tzv. „francouzských“ propozic jsem dokonce našel inspiraci pro podobný systém vypisování propozic pro koně českého chovu. V rámci spolupráce s Cheval Francais lze však do budoucna nepochybně vyjednat i další vylepšení podmínek pro české majitele francouzských klusáku.
Prakticky na stejném principu funguje celý klusácký dostihový sport v České republice, majitel vloží 100 a vrátí se mu 25, kdo umí alespoň trochu počítat, tak mu nemůže vyjít nic jiného. Zásadním faktem je tedy skutečnost, že běháme především „za svoje“, neboť každý majitel si jistě dokáže spočítat jaké náklady jsou spojené s běháním jeho koní (poplatky za registrace, zápisné do dostihů, doprava, ustájení apod.), nemluvě o nákladech na živení a trénink koní. Kolik koní si vydělá alespoň na sebe? Přesto dostihové koně dále kupujeme a živíme. Protože to všichni majitelé dostihových koní dělají pro radost, nesmí si tuto zábavu nechat znechutit.
Proto je další nezbytnou změnou fungování ČKA oddělení činnosti ČKA, jakožto vrcholné autority klusáckého chovu a dostihového sportu v České republice, a činnosti ČKA, jakožto pořadatele dostihů. Následným krokem je pak založení marketingové a reklamní agentury, která by klusácký dostihový sport presentovala navenek a zároveň prodávala sponzorům reklamní prostor. Tento systém není ničím novým, na stejném principu funguje pořádání dostihů a jejich financování v zahraničí i ve cvalovém provozu, jedná se tedy o osvědčený model, který by byl logickým důsledkem změn fungování ČKA.  
Pozadu jsme také se zviditelněním a popularizací klusáckého dostihového sportu, to by s sebou přineslo větší zájem diváku a následně sponzorů, což by zajistilo kýžený příliv financí, které budou následně rozděleny na dostihových dotacích. Jak jsem již zmiňoval výše, tento úkol by, mimo jiné, měl plnit celý nově zvolený výkonný výbor. Na tomto místě jsem nucen připomenout jakou pověst má klusácký dostihový sport v České republice. Když začala sázková kancelář Fortuna v letošním roce nabírat dostihové sázky, tak bere pouze sázky na cvalový provoz a tzv. „virtuální dostihy“, klusáky nenabírají. O popularitě klusáckých dostihů tato skutečnost vypovídá sama o sobě dost. 
Dalšího zviditelnění a popularizace klusáckého dostihového sportu lze dosáhnout především větší spoluprací s médii, a to jak tištěnými, tak televizními a rozhlasovými a dále prostřednictvím internetu. Prohloubení spolupráce s Českou televizí, časopisy Jezdectví, Paddock revue, internetovými portály bodyskal.cz, alet.estranky.cz a mishano.com je nezbytné. Nepřehlédnutelný přínos má i spolupráce s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, jejímž smyslem je vzájemná propagace. Značné rezervy pak vykazuje domovský portál czetra.cz, kde chybí jakákoliv prezentace reklamních partnerů. Na obdobných portálech jsou obvykle zveřejňované kariéry dostihových koní, včetně přehledů zisků v jednotlivých letech a taktéž např. zcela běžné videozáznamy dostihů, které nepochybně zvýšují návštěvnost těchto stránek. Do budoucna však není vyloučena ani spolupráce s dalšími médii, neboť éra digitalizace a internetu přináší značné rozšíření množství sportovních televizních kanálů, které budou potřebovat program pro své vysílání.
Cestou přiblížení klusáckých dostihů veřejnosti (v tomto ohledu nelze než souhlasit s názory publikovanými na klusáckých webových portálech) by mělo být, mimo jiné, i pořádání dostihů v ostatních regionech, kde není taková konkurence jiných sportů jako je tomu v Praze. Na závodištích v Lysé nad Labem a Mariánských lázních jsou schválené klusácké dostihové dráhy, velmi ambiciózní projekt je připravován v Bravanticích nedaleko Ostravy. Je škoda, že v posledních letech není pro dostihový provoz využívána Levínská dráha, kde našel klusácký dostihový sport azyl v době povodní. V minulosti byly klusácké dostihy úspěšně pořádány také na travnatých drahách ve Slušovicích, Karlových Varech, Mimoni, Albertovci, Netolicích, Hluboké apod.
Stejně jako byla podána žádost o grant na pořádání klusáckých dostihů v Karlovarském kraji, nepochybně existuje i cesta, jak žádat o dotace a granty v ostatních regionech, nevyjímaje Hlavní město Prahu. Vždyť přece běháme tradiční dostih s názvem Cena Primátora, tak proč neudělat partnerem právě Magistrát hl. m. Prahy v čele s Primátorem, což by nepochybně přispělo ke zviditelnění a popularizaci klusáckého dostihového sportu a mohlo by přilákat diváky a sponzory.
Jako nejsložitější problém pro nový výkonný výbor se zatím jeví udržení dostihového provozu na klusácké dostihové dráze v Praze – Velké Chuchli. Finanční požadavky majitele závodiště pro rok 2009 značně přesahují současné možnosti ČKA. Pro jednání se zástupci majitele závodiště je tedy zapotřebí zvolit takový výkonný výbor, který bude schopen se zástupci majitele závodiště jednat. Je potřeba si uvědomit, že zástupci majitele závodiště nebudou schopni nahradit klusácký dostihový provoz v Praze – Velké Chuchli jiným programem, což ve svém důsledku bude znamenat, že při prakticky stejných provozních nákladech nezískají navíc žádné příjmy. Dalším negativním důsledkem pro majitele závodiště by nepochybně byl odchod klusáckých koní z tréninku na dostihovém závodišti, přičemž další ztráty by utrpěla sázková kancelář, ze které je cvalový provoz financován a nepochybně i provozovatel restaurace na dostihovém závodišti. Nedohoda by tedy byla ztrátou pro všechny a je tedy jasné, že udržení dostihového provozu na klusácké dostihové dráze v Praze – Velké Chuchli je otázkou kompromisu mezi požadavky majitele závodiště a reálnými možnostmi ČKA.
Domnívám se, že jsem v minulých letech ukázal cestu, kterou by se mohla ČKA vydat. Bohužel pořádání sponzorských dnů společnosti Hypokramed nenašlo mnoho následovníků a tuto aktivitu nikdo dál nerozvinul. Našli se i kritici pořádání klusáckých dostihů v Mariánských lázních, většina klusácké obce však přijala tento projekt kladně. Škoda jen, že ani tuto aktivitu nikdo nenásledoval. 
Vážení příznivci klusáckého sportu, obracím se na Vás s žádostí, pojďme všichni dělat něco pro to, aby to bylo a nečekejme na to, až nám někdo něco dá. V sekretariátu ČKA je dost místa pro všechny, kteří chtějí pracovat, v komisích ČKA, ale i v dostihových komisích je těchto míst ještě více.
Vážení přátelé, navržené změny se nedají udělat za týden ani za měsíc, pokud ale nezměníme systém fungování ČKA, tak budeme běhat pořád jenom „za svoje“ a čekat jestli si nás náhodou zase někdo nekoupí. Musíme si proto uvědomit, že provedení některých změn se může projevit až s odstupem několika roků. Pokud zvolíme cestu změny, tak se vydáme na cestu „trnitou“, ale nějaký pan Winston Churchill kdysi slíbil svému národu krev, pot a slzy, přičemž je dodnes nejpopulárnějším ministerským předsedou ve Velké Británii.
Za podmínky, že se najdou další členové ČKA, kteří budou ztotožněni s výše uvedeným a kteří by reprezentovali zájmy všech, jsem ochoten přijmout kandidaturu do výkonného výboru ČKA, pomůžu vrátit naší organizaci ztracenou prestiž a zajistit finanční prostředky nutné k jejímu dalšímu rozvoji. Pokud budu zvolen, budu vykonávat jakoukoliv funkci bez nároku na odměnu, stejně jako doposud.
Karel Kadlec
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

anonym - blázen na svobodě

hledáme uklízečku máme posrané hajzl.to je funkce pro tebe jako dělaná...asi jsi se definitivně zbláznil.ty který jsi rozhádal vlastně skoro všechny chceš něco napravovat.nesvěřil bych ti ani rybičky natož funkci.