Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je to na Vás ....


 

 

PORUŠOVÁNÍ STANOV
Všichni členové ČKA jsou povinni řídit se jejími stanovami. Tyto stanovy může změnit jen valné shromáždění jako nejvyšší orgán ČKA a jejich změna musí být ze zákona do 15 dnů od schválení oznámena Ministerstvu vnitra (které vede evidenci občanských sdružení).
·        Pokud dojde k postupnému odstoupení více než 2 členů výkonného výboru, musí být podle stanov svoláno mimořádné valné shromáždění a na něm jako povinný bod jednání provedena doplňující volba. Z výkonného výboru zvoleného v lednu 2009 postupně odstoupili Jiří Balcar, Karel Kadlec a Michaela Zemanová, odstoupil také dodatečně kooptovaný Václav Chaloupka, mimořádné valné shromáždění však svoláno nebylo.
·        Prezident ČKA podle stanov reprezentuje ČKA navenek, svolává a řídí zasedání výkonného výboru, svolává valné shromáždění atd. Po rezignaci Karla Kadlece v únoru 2009 však nový prezident zvolen nebyl.
·        Podle stanov je řádné valné shromáždění svoláváno jedenkrát v roce, nebylo však svoláno od 10. 1. 2009 do 23. 1. 2011., tj. déle než dva roky.
 
PORUŠOVÁNÍ DOSTIHOVÉHO ŘÁDU
·        Účastníci klusáckého dostihového sportu jsou povinni znát a dodržovat klusácký dostihový řád, což jezdci a trenéři každoročně stvrzují podpisem na žádosti o licenci. Problém je, že platné znění dostihového řádu vedení ČKA nezveřejnilo v listinné ani jiné podobě – v textu uvedeném na internetových stránkách ČKA nejsou zapracovány všechny změny, přijaté na valných shromážděních.
·        Pro rok 2010 nebyla vůbec vydána doplňující ustanovení dostihového řádu a byla používána doplňující ustanovení vydaná 10. července 2009, přestože je v nich na několika místech uvedeno, že platí pro rok 2009. Podle dostihového řádu má být každý rok ve Věstníku ČKA zveřejněn nejpozději do začátku dostihové sezóny rozsah a výše poplatků, které jsou vybírány od účastníků dostihů. V roce 2010 však byla takto zveřejněna pouze 1. část platebního výměru za služby poskytované ČKA.
·        V roce 2010 rozporu s dostihovým řádem místo disciplinární komise výkonný výbor rozhodoval o odvoláních proti rozhodnutím dostihové komise. K úpravám sankcí, uložených dostihovou komisí, nemá výkonný výbor podle dostihového řádu ani podle stanov vůbec žádnou pravomoc.
 
 
VEDENÍ ČKA NEKOMUNIKUJE S ČLENY
·        Poslední zápis z jednání výkonného výboru byl publikován ve Věstníku klusáckého sportu a chovu dne 10. července 2009. Od té doby běžný člen ČKA netuší, zda se výkonný výbor schází, o čem jedná a s jakým výsledkem.
·        Věstník klusáckého sportu a chovu vyšel naposledy 21. března 2010. Některé údaje (např. propozice) jsou sice dočasně uvedeny na internetových stránkách ČKA, nelze je však zpětně dohledat. Zcela chybí údaje např. o změnách majitele nebo importech klusáků. Podle našeho názoru by vedení ČKA mělo členy informovat také o dalších důležitých věcech – v roce 2010 například o stavu dráhy před začátkem sezóny nebo o problémech se zúčtovacím centrem a výplatou výher.  Do sekretariátu ČKA se mnozí členové ČKA bojí zatelefonovat, natož ho navštívit. Nedostatek informací přispívá k nehezké atmosféře strachu, nedůvěry a konspirací.
 
CHYBÍ ROČENKY A PLEMENNÉ KNIHY
·        Poslední klusácká ročenka vyšla v roce 2005. Ročenky chybí několika posledním nadšencům, snažícím se o českém klusáckém sportu psát a publikovat. Chybí také samotným majitelům, chovatelům, trenérům a jezdcům. Archiv výsledků dostihů na internetových stránkách ČKA není jejich náhradou, chybí zde zahraniční starty, veškeré statistiky i možnost nějakého vyhledávání. Údaje zde uvedené nejsou vždy ani spolehlivé, např. ve výsledku Českého klusáckého derby 2008 je zde uveden na druhém místě kůň, který byl ve skutečnosti diskvalifikován pro pozitivní dopingový nález.
·        Oprávnění a zároveň povinnost vést plemennou knihu klusáka vyplývá pro ČKA z plemenářského zákona. Veřejnost ani členové ČKA se však o této činnosti mnoho nedozví, protože poslední plemenná kniha byla publikována v roce 2007. V roce 2010, kdy přestal vycházet Věstník klusáckého sportu a chovu, už nemáme informace ani o narozených hříbatech nebo zařazení nových klisen do chovu.
 
NEPRŮHLEDNÉ HOSPODAŘENÍ
·        ČKA není soukromou firmou, ale občanským sdružením. Kromě finančních zdrojů, které v souladu se stanovami zajišťuje výkonný výbor, hospodaří také mj. se státními dotacemi nebo prostředky získanými od členů formou různých poplatků. Podle našeho názoru by vedení ČKA mělo své členy informovat o plánech a výsledcích hospodaření lépe a častěji, než jednou za dva roky ústní zprávou na valném shromáždění.
 
 
VYSOKÉ POPLATKY
·        V době, kdy zoufale potřebujeme každého registrovaného klusáka, působí kontraproduktivně některé vysoké poplatky. Jedná se například o poplatek za zařazení hřebce do chovu a každoroční vydání osvědčení.
·        Kromě poplatků za registraci dostihové stáje a dostihových koní je majitel povinen za každého klusáka od věku ročka každoročně zaplatit dvě stě korun plus dvacetiprocentní DPH za každý významný dostih, kterého by se tento kůň eventuálně v příštích letech mohl zúčastnit. Dlouhodobé zápisné se platí i v zahraničí, ale tam je skutečně částí zápisného do dostihů, jejichž termíny, propozice a dotace jsou předem známy. U nás se nejedná o zápisné, do něho se tato částka nepočítá a v případě, že bude dostih pro nedostatek koní oznámených jako startující zrušen, nebude nikomu vrácena. Je to něco jako výpalné – nezaplatíš, tvůj kůň už nikdy významný dostih nepoběží. Nejde o vysokou finanční částku, ale znásobená počtem koní a let může pro některé členy ČKA znamenat značnou zátěž.
 
ZÁVĚR
·        ČKA je podle svých stanov nositelem sportovního odvětví klusáckého dostihového sportu v České republice. Jejím hlavním posláním a úkolem je soustavná podpora a rozvoj klusáckého sportu a péče o členskou základnu. Úroveň klusáckých dostihů a počet registrovaných koní ale klesá a členská základna skomírá. Mnoho malých stájí a drobných chovatelů aktivní účast v klusáckých dostizích nebo chovu vzdalo, další při současném vývoji brzy skončí. Zůstane tak jen několik největších subjektů nakupujících převážně koně v zahraničí, přitom v klusácky vyspělých zemích je tento sport založen hlavně na drobných majitelích a domácím chovu.
·        Největším problémem ČKA je nedostatek financí a do jejího vedení bude logicky zvolen ten, kdo financování zajistí. Podle našeho názoru bychom ale ani v současné kritické situaci neměli rezignovat na dodržování daných pravidel a snahu naplnit poslání a úkoly našeho občanského sdružení.  

 

              TCA

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Míša - je to tak...

Takhle nějak si představuji konstruktivní kritiku. Napsanou velmi slušně, korektně a fakticky správně.

Snad jen poznámku ke koním běhajícím handicapové dostihy (musím říci, že výraz starý žebrák se mi dost příčí používat - potřebujeme i malé majitele byť s jedním koněm a ne každému se podaří odchovat či zakoupit Henri Hammeringa či Orlíka...) - náš provoz se bez nich neobejde, jinak tu bude tolik koní, že se dají dohromady čtyři dostihy za odpoledne.
Bohužel to je smutný fakt. Prostě někteří koně nashromáždili za svůj život takový zisk (někteří koně českého chovu i vinou chybného započítávání majitelských prémií do zisku koně), že by museli běhat trojky či dvojky a tam opravdu svou výkonností stačit nebudou a majitele je držet záhy nebudou... Nicméně jsou to koně stále schopní dostihového provozu a můžou dělat ještě třeba amatérům nebo začínajícím jezdcům (nezapomínejme, že potřebujeme i nastupující generaci jezdců a učňům s výjimkou Davida Dobrovolného nikdo mladé koně do cen nedá) radost a pomohou jim získávat dostihové zkušenosti. Dalo by se zřejmě vymyslet něco náhradou za handicapy (třeba zisk za určité období), ale stejně je možné,že v tak malém počtu koní by to nebylo smysluplné, ale to by ukázala až praxe. Samozřejmě je otázkou, jak je handicap vedený...

Jirka Šplíchal - Re: je to tak...

Za použitý výraz se omlouvám, nepatří to do seriozní diskuze. Myslím si ovšem, že zvýšení počtu koní vede přes jejich "obrat" a ne přes držení co nejdéle na dráze. To že se českým koním připočítávali prémie do zisku bylo opravdu hodně nešťastné, s tím souhlasím. Samozřejmě je potřeba zachovat dostihy pro tyto koně, a jak správně říkate jezdce, musí to však být v omezené míře. To znamená max. v rozsahu jaký je teď. K handicapům jako takovým viz odpověď. paní Čemusové.

Pane Šplíchale, - Re: Re: je to tak...

nevím co přesně si představit pod slovním spojením "zvýšení počtu koní vede přes jejich "obrat". Stejně tak váš názor na "staré žebráky" mi připadá poněkud "rasistický" - zas tolik starých koní neběhá a ti co ano, proč vám to tolik vadí? Co má podle vás majitel starého koně (10+ nebo odkdy je podle vás kůň "starým žebrákem"?) udělat? Dát ho na jatka? Mít ho zavřeného v boxe a krmit dokud nepojde? Uvědomte si,že ne každý má 10,17 nebo 45 koní, je dost majitelů,kteří mají jednoho nebo dva a tím se pochopitelně nevyhnou tomu,že jich kůň zestárne.Mají se ho tedy podle vás zbavit (ideálně jako čtyřletka na konci dostihové sezóny,protože pokud to není jedničkový kůň,už nic moc nevydělá..) nebo ho nenechat běhat,aby nepřekážel ostatním (a nedej bože je nepřipravil o nějaou korunu za placené umístění)? To už pak není sport, ale čistě kšeft. Uvědomte si,že dost majitelů má ke svým koním i jiný vztah,než jako ke zdroji příp. příjmu. A taky si uvědomte,že i Vy jednou zestárnete a jste-li jezdec,asi by se vám taky nelíbilo,kdyby jste pak četl názor na "staré žebráky" na dráze... Pěkný den.

Nestranný. - Re: Re: Re: je to tak...

Naprosto souhlasím,velmi dobře napsáno,pana Šplíchala omlouvá i mládí určitě to tak tvrdě nemyslel.Jinak mu doporučuji ještě jednou a důkladně přečíst hlavní příspěvek,doufám,že pak svůj chvalozpěv na p.Svobodu trochu zmírní

Owner - To moc nechápu

Jak se zvyšuje počet koní na dráze před "obrat"? Když se vymění třeba i 100% koní ročně, tak celkový počet koní bude pořád stejný...

Sázkař - Je cosi prohnilého ve....

Cukalo se a cukat bude pokud zůstanou hendikepy bez kterých to prozatím nejde.Kratší bude jmenovat ty,co to nedělají.Je ale fakt,že co předvedli někteří zde často přetřásaní borci už překročilo rozumné meze.

xxl - Re: Je cosi prohnilého ve....

Pak se nedivme, že na tribuně nikdo není, na koníčky nikdo nesází a když, tak to musí být buťto naprostý magor, nebo někdo ze spřízněných stájí.
Od voleb nečekejme nic zásadního, i když zvolíme někoho "nezávislého" bude za nitky z povzdálí tahat někdo jiný. To už si dnes štěbětají i vrabci na střeše. Je zcela jedno kdo, výsledek bude vždy stejný.Hádky, neřešitelné problémy a malá domu.

Petr Nowicki - Budoucnost je v našich rukách

Jsou dostihy u nas jen "bohatym" amaterum pro zabavu nebo chceme ten nas sport rozvijet ku prospechu vsem a sportu samotneho predevsim? Na tuto otazku je nutne si odpovedet predem nez pujdeme na valne shromazdeni.

Ti kteří si mysli, ze "A" je spravne, cist dál nemusi a ani se nemusi nic menit.
Ti ostatní by se měli zmobilizovat a vzit rozum do hrsti a "oprate" do vlastnich rukou.

Zde mam par osobnich napadu a postrehu na zamysleni:

Vysoke poplatky za vsechno jsou, protože nejsou prachy, to chapu, ale za chvilku nebude nikdo, kdo by je platil... Myslim, že je mnohem rozumnějsi poplatky podstatne snizit a nektere zrusit uplne. A pritahnout novou krev (mezi majitele, na drahu i do chovu).
Kdyz se to podari, dlouhodobe to bude vyhodnejsi, nez ted hned shrabnout prachy z tech par lidi co se tomu ještě venuji (jak jeste dlouho?). Dostihy v deseti konich budou i pro divaky mnohem pritazlivejsi, nez zoufalost v sesti nebo i ctyrech konich.
Klasicke dostihy, kde jsou dlouhodobe prihlasky, bych zase nechal behat i v mensim poctu, majitele i kone samotni si zaslouzi tyto velke dostihy behat. Při vetsim poctu koni by tento problem nebyl.
Proto bych importni poplatek zrusit uplne, nejenze odporuje EU, ale diky nemu se sem dostane méně koni, které nutne potrebujeme.
Pro chovatele zrusit poplatek za plemenika, v tak malem chovu je jeho vyse uplne na hlavu... A rozhodne bych se nebal, ze do chovu pujde "brak". Je jen na majiteli klisny, k jakemu plemenikovi ji da.
Pro chov by byly urcite prinosem i majitelske premie, ovšem nezapocitavane do zisku kone... O koně by měli majitele diky penezum navíc vetsi zajem.
Chovatelske premie a chovatelsky bonusy jsou fajn, jestli jsou vyplaceny.
A jako "ochranu" před importy by se mohly behat, prevazne v nizsich ziskovych tridach, dostihy vyhrazene pro cesky chov v cetnosti jaka by odpovidala cetnosti ceskych klusaku.
V daleke budoucnosti, kdyby se povedlo chov kvantitativne a kvalitativne pozvednout, bych si dokazal predstavit, ze by se klasicke dostihy konaly pro kone ceskeho chovu.

K handicapum se da rict asi to - v tuto chvili, dokud nebude na draze tech koni mnohem vic, nejlepsi zpusob, aby ti pro nektere "zebraci" nemuseli na jatka. Za to, ze handicapy nejsou uplne OK, nemuzou ani kone, kterí je behaji, ani handicapy samy o sobe. Ale do velke miry handicaperi a tzv. cukaci.

Projekt Trotteur Francais je bohuzel totalne zazdeny. Coz je velka skoda. Staci se podivat třeba napr. do Nemecka (Gelsenkirchen) o kolik se tam beha. Potencial je tu veliky. Chce to jasna pravidla a pruhledne propozice, nikoliv jen na pozvani, jak se to hodi... A vubec tomu dat vetsi publicitu, potom se mnoho lidi i z VV a funkcionaru nebude divit proc behaji Trotteur Francais kone se sufixem UA, CH atd. Myslim, ze tento system odradil mnoho zajemcu si nejakeho Francouze poridit. Pr.: koupim opravdu dobreho kone, ten tu jednou, dvakrat vyhraje a uz si neskrtne. Protože bude vypsana propozice "pro nevitezne kone nebo za kazde vitezstvi +20 metru" nebo něco podobneho. Dokud nebudou jasna a dodrzovana pravidla si zadneho Frantika do ČR neporidim. A to plati obecne na jakehokoliv kone:-)

To ze se dosud nejake peníze nevyplatily ,je priserne, ale zase se az tak není cemu divit, když ho kolegove ve vyboru, kteri se měli na financovani podílet, opustili... Osobne hned jak se tu otazka zuctovaciho centra objevila (a jestli se nepletu, tak jsem se o tom dozvedel asi 1-2 tydny před zacatkem sezony), tak jsem tusil, ze je to jen ucelove, aby se nemuselo vyplacet. Bohuzel se mi to potvrdilo, proto jsem to vyresil tim, ze jsem kone poslal behat do Nemecka a musim priznat, ze z nej mam vetsi radost nez když behal tady. Peníze dostavame:-) A vymluvy p. Svobody na system jsou celkem trapne...

Sakra rozepsal jsem se vic nez jsem puvodne chtel:-))

Lojzik - Pro Jirku Splichala

Jirko 23.ledna si vzpomeneme na tvuj prispevek zde.
A hlas ti nedame!!! (Kdyby jsi nahodou chtel do VV...

Jirka Šplíchal - souhlas, ale bylo hůř

Je to hezky shrnuto, mě přesně tyhle věci také vadí, hlavně ta komunikace. Vysokými poplatky za licentaci hřebce se ale zrovna bráníme tomu, aby se dostal do chovu každý brak - plemeníků máme pomalu víc než klisen, to není dobrý příklad.
Na druhou stranu jsou zde i pozitivní věci, které možná lehce zapadly, nebo je již pouvažujeme za samozřejmost. Například jsem rád, že se můžu koukat na přenosy na internetu. Také VV vyšel vstříc návrhu CHK v podstatném rozšíření počtu Breeders Crownů. A Chovatelský bonus pro dvouleté koně vymyslel právě pan Svoboda. Dále jsou konečně rovné dostihy do peněz a ne zmanipulované handicapy pro staré žebráky (kromě francouzů, tam je to stále dost šílené). Těmito kroky vytvořil VV slušné podmínky pro rozvoj chovu - což je základ všech malých majitelů, jak se zde píše. Vzhledem k tomu jaká je ekonomická obecně situace si myslím, že sport byl už ve větším bahně než je teď, ikdyž vycházel Věstník, ročenka a PK.
Ano já souhlasím je to nezbytně nutné napravit, v době internetu to nebude složité, ale sport ušel kus cesty, to se nedá upřít. Bojím se, že zase zvolíme někoho, kdo to shodí celé ze stolu a vrátíme se o X let zpět. Nechci znovu stav, kdy staří žebráci budou běhat handicapy až pomalu do smrti, aby si pár vyvolených jezdců vyhrálo a mohli se plácat po ramenou, jak jsou dobří. Stav kdy na podporu chovu šla nula a ročníkoví koně jsou jen jakýsi přítěžek. Chovat tím ztratilo význam, poslední zbytky fanoušků-sázkařů uteklo k cvalákům, protože se to nedalo vsázet a ani koukat! To tu zlikvidovalo chov a malé majitele! Však si na to vzpomeňme 23.ledna!
S pozdravem,
Jirka Šplíchal

Petr - Je to tak

Super shrnuto, jak to je. A to se bojím není úplně všechno... Každopádně jestli se má něco změnit MUSÍ se vyměnit vedení, které to takhle vede. Kdo bude volit ty co tam jsou NIC se nezmění. A to by pro náš sport byla škoda, jestli ne konec.

Palkac - pod tohle se podepisu


Michal Palkovsky

Ondra - Svata pravda

Opravdu vystizne.