Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

Návrh stanov ČKA připravili: MVDR. Ladislav Vojáček
                                                                    JUDr. Lubomír Rokyta
                                                                     Ing. Jaromír Tihelka


NÁVRH NOVÝCH STANOV ČKA VE FORMÁTU PDF

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

stále člen - Škobisem vzpomínaní cikáni už jsou tady

Verlibářské metody, Balcar se za pár pětikilek hodlá ovládnout ČKA...

Hlavně že jste autoři všichni titulovaní - HAMBA!

bývalý majitel - Bezplatné školení z jazyka českého

Je vidět, že "stále člen" je opravdu od koní, protože je rozumu mdlého a neumí pořádně česky!

Takže školení z jazyka českého:

1. Velryba jako velká ryba tudíž velrybářské metody a nikoliv verlibářské.

2. Slovo HAMBA neznám, patrně jste měl na mysli slovo HANBA. Písmeno n před obouretnou souhláskou se sice vyslovuje v hovorové řeči jako[m], ale píše se n! Několik příkladů:
(v závorce hovorová výslovnost)
bonbon [bombón]
klenba [klemba]
hanba [hamba]

Také bývalý majitel - Re: Škobisem vzpomínaní cikáni už jsou tady

"Stále člen" bohužel nemá titul jako autoři, ale ten titul, který by mu slušel, se nezískává studiem na vysoké škole. Jmenuje dvě osoby, které s návrhem nemají nic společného, jeho příspěvek nemá hlavu ani patu, zkrátka blábol.

nestranný - Re: Škobisem vzpomínaní cikáni už jsou tady

Kde jste doposud žil? Je špatně rozumět řeči vašeho kmene, podejte prosím objasnění. Děkuji.

Zuzana - Neakceptované návrhy

Pán Vojáček a spol vyzývali, aby každý, kdo chce, přispěl s návrhy. Jelikož můj návrh byl úplně odignorován a doteď jsem žádnou odpověď na svůj email nedostala, zveřejňuji ho tady:

Dobrý den pane doktore,

viděla jsem Váš návrh nových stanov a taky dostihového řádu. Jelikož jste na posledním VS vyzýval, aby všichni, kdo mají zájem poslali své návrhy, dovolila jsem si něco sepsat. Nelíbí se mi hlavně Vaše definice členství. Bohužel, je velice obšírná a dává veliký prostor k manipulacím co se týče odhlasování, viď poslední VS.
Příklad - vstoupit bude chce bývalý majitel, podá si přihlášku, jenže jelikož je v nelibosti členů, kteří mají v ruce více plných mocí, nepřijmou ho. Na druhou stranu bude mít někdo zájem o větší kontrolu a tak donese přihlášky všech svých kamarádů, aby mohl disponovat jejich plnými moci - a tyto se přijmou, jelikož tenhle člověk bude mít právě více plných mocí. Taky se tam neřeší úplně první přijímání členů. Kdo bude teď brát přihlášky a hlasovat za členy, jelikož teď nikdo přihlášku nepodal a není tudíž členem?
Posílám Vám svůj návrh, jak s ním naložíte je na Vás, vím, že není dokonalý, ale z mého pohledu nabízí menší možnosti manipulace s hlasy.

Děkuju za vyslyšení a přeji hodně zdaru v boji s větrnými mlýny....

S pozdravem
Zuzana Sahligerová

Návrhy na změny:

Dostihový řád

§ 302. Po skončení každého dostihového dne je pořadatel povinen zaslat v termínu určeném ČKA všem

zúčastněným majitelům stájí vyúčtování dne a v termínu určeném pořadatelem poukázat majitelům stájí

získané peněžité ceny. Pokud pořadatel tuto povinnost nedodrží, může mu ČKA pozastavit činnost a majitelé

mohou částky dlužné pořadatelem vymáhat v souladu s právními předpisy.

§ 303. Po skončení dostihového dne obdrží majitel stáje od pořadatele vyúčtování. Pokud z něj plynou závazky

vůči pořadateli, je majitel stáje povinen uhradit je v termínu určeném pořadatelem.

Zuzana - Re: Neakceptované návrhy

Stanovy

III. ČLENSTVÍ

1. Řádné členství

a) Řádnými členy jsou právnické a fyzické osoby s registrací v ČKA platnou pro daný rok.

b) Povinnosti řádných členů jsou :

- řídit se Stanovami a řády ČKA, rozhodnutími valného shromáždění a orgánů ČKA,

- pokud jsou zvoleni do funkcí v orgánech ČKA a přijali je, pak řádně plnit povinnosti z těchto funkcí vyplývající,

- podle svých sil a možností se podílet na rozšíření a rozvoji klusáckého dostihového sportu a chovu klusáka,

c) Práva řádných členů jsou :

- účastnit se valného shromáždění ČKA a hlasovat hlasem rozhodujícím, pokud přesáhli věk 15 let, přičemž

hlasovat může jenom majitel, chovatel (který má chovnou kobylu zařazenou do plemenné knihy), nebo trenér,

který členství nabyl registrací v prvním řádném termínu (do konce února), tzn. hlasovat nemůže osoba, která je

jenom jezdcem nebo dostihovým funkcionářem, nebo osoba, která zaregistrovala dostihového koně, chovnou

kobylu, nebo které byla udělena trenérská licence po prvním řádném termínu v daném roce.

- volit a odvolávat zástupce do volených orgánů ČKA, pokud přesáhli věk 18 let, přičemž hlasovat může jenom

majitel, chovatel (který má chovnou kobylu zařazenou do plemenné knihy), nebo trenér, tzn. hlasovat nemůže

osoba, která je jenom jezdcem nebo dostihovým funkcionářem, nebo osoba, která zaregistrovala dostihového

koně, chovnou kobylu, nebo které byla udělena trenérská licence po prvním řádném termínu v daném roce.

- navrhovat kandidáty na členy Výkonného výboru,

- být voleni do orgánů ČKA, pokud dosáhli věku 21 let,

- účastnit se na práci pomocných orgánů Výkonného výboru,

- účastnit se soutěží, pokud splňují licenční podmínky,

- účastnit se všech aktivit pořádaných ČKA, pokud to umožňuje kapacita naplnění těchto akcí.

d) Předpokladem řádného volebního práva je vyrovnání veškerých finančních závazků vůči ČKA k termínu

valného shromáždění.

e) Seznam všech členů a členů s hlasovacím právem pro daný rok je zveřejněn ve Věstníku za měsíc březen a

následně vždy nejpozději 30 kalendářních dnů před VS

Zuzana - Re: Re: Neakceptované návrhy

1. Valné shromáždění ČKA

a) je nejvyšším orgánem ČKA, jeho jednání se s hlasem rozhodujícím mají právo účastnit všichni řádní členové,

výkon hlasovacího práva je přitom upraven Stanovami a Jednacím a Volebním řádem.

b) v případě, že počet řádných členů ČKA s právem účasti na VS přesáhne 300 osob, budou řádní členové

zastoupeni na VS v poměrném počtu tak, aby účast nepřesáhla 300 delegátů způsobem, že VV stanoví

koeficient zastoupení (jeden za dva 2, jeden za tři 3,...atd). Delegátem při tom bude ten, kdo se při prezenci

prokáže kromě svého registračního průkazu na VS hromadě také registračními průkazy potřebného počtu

řádných členů, kteří mu tímto svěřili právo je zastupovat. Jeden delegát má vždy jeden rozhodující hlas.

c) řádné VS je svoláváno minimálně 2x v roce – nejpozději do 30 kalendářních od prvního registračního termínu

v daném roce a druhé nejpozději do 30 kalendářních dnů od posledního dostihového dne a je schopno se

usnášet při přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s hlasem rozhodujícím z celého počtu vyplývajícího z klíče

pro VS a evidence registrovaných členů. Pokud se nesejde nadpoloviční většina do jedné hodiny po zahájení, je

svoláno druhé shromáždění ve lhůtě nepřesahující dva měsíce.

d) prezident ČKA je povinen svolat mimořádné VS, když jej o to požádá nejméně třetina registrovaných členů,

žádost musí obsahovat důvod svolání, navrhovaný program a vlastnoruční podpisy svolavatelů, mimořádné VS

svolá prezident ČKA za obdobných podmínek také z rozhodnutí VV nebo na požádání KK, a to vždy do 30 dnů

ode dne rozhodnutí nebo podnětu.

e) VV je povinen zveřejnit program VS a zprávu hospodaření ČKA za uplynulý rok nejméně 10 kalendářních dnů

před konáním VS po ukončení dostihové sezóny v daném roce ve Věstníku

Alena - k obsahu

Trochu bych ještě upřesnila členství ve smyslu: členem se může stát kdokoliv, kdo podá přihlášku nebo pouze osoba přímo zainteresovaná(jezdec, trenér,majitel,chovatel)? Pakliže se jí může stát jen specifikovaná osoba, která přestane být ve sportu aktivní (např.jezdec), může být nadále členem, pokud řádně platí příspěvky?
Nějak také vyprchal prezident, respektivě jeho role, povinnosti a práva.
Jinak dobrá práce!