Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sankce udělená jezdci Lomanovi 31.10.2009 a diskvalifikace koně Mage du Bourg


autor: Klára Jelínková

 
V sobotu 21.11.2009 oznamoval pan Rokyta v prostorách chuchelské tribuny přítomným, že jsem na Disciplinární komisi hlasovala pro vrácení licence jezdci Lomanovi, jako by šlo o zvlášť ošklivý prohřešek, za který bych se měla stydět. Na jednání Disciplinární komise dne 6.11.2009, které bylo moje poslední před odstoupením z funkce její předsedkyně, jsem skutečně navrhla pro jezdce Lomana změnu sankce odnětí licence na sankci peněžní. Za tímto rozhodnutím si ale dodnes stojím a chtěla bych se pokusit ho vysvětlit.
Dostihová komise udělila dne 31.10.2009 v dostihu č. 1193 (Velká Cena Micronix) jezdci Lomanovi sankci odnětí licence na 2 dostihové dny za nebezpečnou jízdu v dostihu (vynucování jízdní stopy). V § 271 písm. b) Klusáckého dostihového řádu (dále jen „KDŘ“) je vynucování dráhy definováno tak, že jezdec se nesmí voláním, tísněním, nebo jiným způsobem snažit přimět jiného účastníka dostihu k opuštění své dráhy. Pokud nepočítáme sankci udělenou jezdci Lomanovi dne 31.10.2009, tak bylo od začátku roku 2004 za tento přestupek uděleno celkem 16 sankcí, a to jednou sankce výstraha a jinak pokuty v rozmezí od 200 do 1000 Kč (viz příloha - Sankce uložené za vynucování jízdní stopy v období 2004 – 2009). Za tento přestupek nebyla nikdy udělena sankce odnětí licence, a to ani v případě poškození dvou koní a přesunu pořadí koní v cíli nebo v případě způsobení kolize.
Podle mého názoru se jezdec Loman dopustil přestupku vynucování dráhy podle § 271 písm. b) KDŘ tím, že v posledních metrech dostihu navedl koně Mage du Bourg do prostoru pod koněm Sir Gill, kde nebyl dostatek místa pro koně a pro sulku. Žádnou výhodu tím nezískal (jezdec Marz s koněm Sir Gill mu dráhu neuvolnil) a žádného z účastníků dostihu nepoškodil. To potvrdila dodatečná výpověď jezdce Marze, kterého Dostihová komise dne 31.10.2009 nevyslechla. Předseda Dostihové komise Otakar Nový ve svém vyjádření pro Disciplinární komisi uvedl, že výše sankce byla jezdci Lomanovi stanovena po prostudování knihy sankcí, tj. tento jezdec byl posuzován jako „recidivista“, kterého je třeba trestat a priori přísněji než jiné jezdce. Pojem recidiva je však od roku 2006 vymezen jako spáchání stejného přestupku během 5 startů bezprostředně následujících po dostihu, ve kterém byl jezdec za tento přestupek sankcionován, a jezdec Loman se přestupku vynucování dráhy dopustil naposledy 5.4.2008. Otakar Nový dále uvedl jako argument pro závažnost přestupku, že opuštění dráhy nebylo souhrou okolností, nýbrž vědomým aktem pana Lomana, který tak chtěl napravit svoje jezdecké chyby a získat neoprávněnou výhodu. Za opuštění dráhy ale Dostihová komise potrestala koně Mage du Bourg, resp. jeho majitele, diskvalifikací. Jezdec Loman byl potrestán nikoli za opuštění dráhy, ale za vynucování dráhy, což je vědomý akt už ze své definice a podstaty. Těžko si lze představit, že si budu něco vynucovat nevědomky. Podle mého názoru měla Dostihová komise hodnotit skutek, který se 31.10.2009 skutečně stal v dostihu č. 1193, a uložit za něj trest přiměřený druhu a závažnosti přestupku. Další chování pana Lomana na dostihové dráze i mimo ni potom může být předmětem jiných jednání na základě jiných podnětů. K uložení sankce odnětí licence za přestupek z dostihu č. 1193 ze dne 31.10.2009 podle mne nebyl důvod, a proto jsem navrhla její změnu na sankci peněžitou. Většina členů Disciplinární komise měla jiný názor než já a konečné slovo v této cause potom měl Výkonný výbor.
V sezóně 2009 jsem se snažila sledovat rozhodování Dostihové komise o přestupcích proti KDŘ. Podle § 270 KDŘ hodnotí Dostihová komise přestupky jezdců s ohledem na jejich úmyslnost a intenzitu ve vztahu k ostatním účastníkům dostihu jako omezení, ohrožení a přestupky, při nichž došlo ke kontaktu sulek, nebo koní. Dostihová komise tak možná přestupky hodnotí, ale neuvádí to ve svých výrocích, ze kterých potom není jasné, proč jsou za stejné přestupky udělovány diametrálně odlišné sankce v rozpětí 200 Kč až odnětí licence (viz příloha - Sankce uložené Dostihovou komisí jezdcům v roce 2009). U většiny závažných přestupků Dostihová komise uvádí, že byly uloženy za „nebezpečnou jízdu v dostihu“, tento pojem přitom KDŘ nezná a můžeme si pod ním představit cokoli. „Nebezpečná jízda“ je uvedena v Doplňujících ustanoveních, která vycházejí každoročně ve Věstníku, jako kategorie přestupků, za které Dostihová komise může uložit sankce ve výši 200-2000 Kč plus až odnětí licence. Pokud chce Dostihová komise pojem „nebezpečná jízda“ ve výroku o sankci použít, měla by k němu připojit konkrétní přestupek podle § 271 KDŘ, například vynucování dráhy, změna jízdní dráhy, tísnění, křižování, rušení nebo omezování.  Dostihová komise také často trestá za „braní cválajícího koně zpět“, které ale samo o sobě podle KDŘ trestné není, pokud nedojde k porušení § 271 písm. f), které stanoví, jak má jezdec koně jdoucího nepovoleným chodem převést zpět do klusu. Srozumitelnosti výroků Dostihové komise by pomohlo, kdyby alespoň u závažných přestupků byl uveden příslušný paragraf KDŘ, tak jak by tomu správně mělo být u všech sankcí (§ 275 KDŘ).
Část KDŘ „Jízda v dostihu“ je velmi podobná odpovídajícím ustanovením švédského dostihového řádu, ale k tomu, aby se u nás jezdilo čistě a korektně a veškeré přestupky byly bez výjimky postihovány tak jako ve Švédsku, máme velmi daleko. Za nejčastější nešvary, které na chuchelské dráze procházejí, považuji „Rušení – omezování“ podle § 271 písm. e) KDŘ a „Změnu jízdní dráhy – tísnění, křižování“ podle § 271 písm. d) KDŘ. Jinými slovy, tolik oblíbenou jízdu v poloviční stopě, vyvážení ven, vytlačování a přejíždění nohou. Samotný KDŘ bohužel téměř nikdo nezná a v praxi se místo něj používají pouze Doplňující ustanovení. V některých případech se ale KDŘ uplatňuje striktně a takovým zvláštním případem, dokonce výjimečně i s citací příslušného paragrafu KDŘ ve výroku, byla diskvalifikace koně Mage du Bourg.
Diskvalifikaci koně Mage du Bourg pro opuštění dráhy v dostihu č. 1193 (Velká Cena Micronix) projednala Disciplinární komise také dne 6.11.2009. Podle § 289 písm. b) KDŘ je důvodem pro diskvalifikaci fakt, že kůň běží mimo hranici dráhy, tj. nejméně jednou nohou opustí vyznačenou dráhu. Dostihová dráha musí být podle § 119 KDŘ po vnitřním okraji vytyčena jasně viditelným označením (např. kolíky) v přesných odstupech. Nepodařilo se mi najít v minulosti obdobný případ diskvalifikace koně pro opuštění chuchelské klusácké dráhy v cílové rovině. Od začátku roku 2004, odkdy jsou výsledkové listiny k nalezení v archivu výsledků (www.czetra.cz/archiv), byli diskvalifikování pro opuštění dráhy kromě Mage du Bourga dva klusáci. Oba ale opustili dráhu na protilehlé rovině a pravděpodobně se jednalo o nesporné případy (byli to dvouletý debutant a cválající klusák). U Mage du Bourga se tedy jednalo svým způsobem o precedens a navíc o diskvalifikaci koně z druhého místa v dostihu Zlatého okruhu. Domnívala jsem se proto, že Dostihová komise rozhodla na základě jasného důkazu o vyšlápnutí koně mimo vyznačenou dráhu například na videozáznamu. Tak tomu ale není, protože na videozáznamu ČKA, záznamu České televize a fotografiích je vidět pouze to, že v posledních metrech dostihu, kdy se Mage du Bourg dostal pod vedoucího Sir Gilla, kluše po hranici zpevněného povrchu s trávou, ale jeho nohy jsou stále v prostoru pod kolíky vyznačujícími dráhu. Mage du Bourg není prvním (a jistě ani posledním) koněm, který se v závěrečné fázi dostihu pohyboval na hranici zpevněného povrchu a trávy. Například klisna Atrakce, která se umístila dne 19.9.2009 v dostihu č. 1146 (Cena klusáci Online)na třetím místě, podle fotografií mimo hranici dráhy skutečně vyšlápla. (viz. foto níže)
Samozřejmě lze namítnout, že v případě diskvalifikace Mage du Bourga jsem nebyla objektivní, protože tento kůň je trénován v naší stáji. Zdržela jsem se v tomto případě hlasování, ale podle § 16 KDŘ jednání Disciplinární komise řídí vždy její předseda a já jsem se snažila ho vést tak, aby ostatní členové mohli rozhodnout na základě předložených důkazů a nesporných faktů. Mým úmyslem nebylo podkopat autoritu rozhodčích a pošpinit jejich práci, jak jsem byla napadena. Prohlídkou dráhy jsme zjistili, že v cílové rovině v prostoru „cedulí“ před cílem několik kolíků vytyčujících dráhu chybí a ty, které tam jsou, jsou umístěny jednoznačně v trávě. Předseda Dostihové komise Otakar Nový, který byl jednání Disciplinární komise přítomen, ale zopakoval svůj názor, že kdyby se na tomto místě provázkem spojily příslušné kolíky a získalo se tak přesné vymezení dráhy, zjistilo by se, že k opuštění dráhy v některých místech na trávu ani není nutné šlápnout. Ve vyhrocené atmosféře Disciplinární komise diskvalifikaci koně Mage du Bourg potvrdila, aniž by došlo k jakémukoli vyhodnocení důkazů nebo věcnému přezkoumání případu.
Nabídku na funkci předsedkyně Disciplinární komise jsem na jaře 2009 přijala s naivní představou, že jako právník mohu klusáckému sportu pomoci spravedlivým rozhodováním výhradně podle Klusáckého dostihového řádu. Způsobila jsem tak všemožné problémy, potíže a nepříjemnosti nejen sobě, ale nechtěně také dalším lidem (zejména kamarádce Michaele Zemanové), což mne nyní velmi mrzí. Musím dát za pravdu všem, kteří mi říkali, že jsem tuto funkci neměla vůbec přijímat nebo odstoupit mnohem dříve. Možná jsem udělala některé chyby, přesto si myslím, že moje práce pro Disciplinární komisi nebyla zbytečná a podařilo se několik slušných rozhodnutí. To poslední z 6.11.2009 mezi ně ale nepatří.

Klára Jelínková

 

Cílová rovina Mage du Bourg:

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

 

Obrazek

 

 

 

Obrazek

 

 

 

Obrazek

 

 

 

Obrazek

 

 

 

Obrazek

 

 

 

Obrazek

 

 

 

Obrazek

 

 

Atrakce - cílová rovina:

Obrazek

 

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Míša - Není kvůli čemu se omlouvat...

Klárko, chtěla bych Ti napsat, že se za své jednání nemusíš nikomu omlouvat, tím spíše mě. Žádné problémy jsi mi nezpůsobila, ty jsem si způsobila sama. Zřejmě tím, že jsem chtěla být spravedlivá, nikomu svým rozhodnutím neublížit a nepodlehnout nějakým tlakům a tendencím. Zkrátka, když nevidím na záznamu, že Mage du Bourg alespoň jednou končetinou opustil dráhu, tak nebudu přece říkat, že to vidím jen proto, abych podpořila něčí rozhodnutí. Je pravdou, že Alle Loman patří ke kontroverzním osobnostem našeho klusáckého sportu, což dokázal 21. listopadu, ale podle mého názoru jsme ho měli posuzovat za to, co v dané chvíli "spáchal" (což se tehdy nejednalo o recidivu) a ne za minulé prohřešky. Tak to vidím já.
A ještě jednu poznámku. Sentimentálně vzpomínám na sezónu 1998, kdy jsem si zakoupila svého prvního dostihového koně. Sice jsem se s ním (přesněji řečeno s ní) dost natrápila, ale skoro bych vrátila ten čas. Čas, kdy jsem ještě vůbec neznala zákulisí našeho krásného sportu…

Alena - poděkování Kláře

Období, kterým jsme si v závěru sezony prošli, bych nazvala "Lomanománií" a fenoménem, který za tím vším stojí, je obyčejná mužská ješitnost. Je pozoruhodné, jak se dokážou spojit jedinci, kteří na sobě v běžném životě nenechají jak se říká "nit suchou", ale když jde o to někoho "sejmout", čapnou pěkně jedny vidle a hnůj, který v průběhu roku házejí jeden na druhého, teď valí na třetího. Jeden využije ješitnosti druhého ve svůj prospěch a druhý mu to pěkně sežere, mají přeci společného nepřítele. A vděčné publikum, které slepě konzumuje to, co se mu naservíruje, aniž by si ověřilo, jaká je skutečnost, jim vesele přitakává. To jsme ale pěkná společnost.
Kláře děkuji za snahu o objektivnost a hlavně za její serióznost. Kdo ji zná, ten ví, že Klára je slušně vychovaná a inteligentní osoba, která by se ničemu špatnému nepropůjčila. Klárko, primitivní blbečci se vyplení sami a jejich projevy Tě trápit nemusí, víš jak se to říká - urazit člověka může jen inteligent, a to mám pocit, soudě podle tohoto chování nehrozí.