Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Zápis z Valného shromáždění České klusácké asociace dne 9.1.2016 v Praze - Radotíně

 

Předsedající : JUDr. Lubomír Rokyta. Předsedající zahájil jednání ve 13:05 h.

1. Úvod, ustavení Návrhové a mandátní komise ve složení Ing. Michaela Zemanová (předsedkyně), Alena Čemusová, Ing. Zuzana Sahligerová. Hlasování o složení Návrhové a mandátní komise: 87 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 se zdržel hlasování.

2. Zpráva Návrhové a mandátní komise o prezentaci. Po kontrole prezenční listiny komise vyhlásila, že valné shromáždění je usnášeníschopné, protože ze 120 řádných členů se osobně nebo na základě plné moci zaprezentovalo 88 řádných členů, což je 73,3 %. V 13:30 a 14:45 byli zaprezentováni další čtyři řádní členové ČKA – valného shromáždění se tedy zúčastnilo celkem 92 členů, tj. 76,7 %.

3. Předsedkyně Návrhové a mandátní komise Ing. Michaela Zemanová provedla veřejně jmenovitou kontrolu přítomných řádných členů a oprávněnosti důvodu jejich řádného členství a vyzvala valné shromáždění k vyjádření námitek proti řádnému členství některého z nich. Žádná námitka proti žádnému řádnému členovi nebyla vznesena.

4. Vystoupení ing.Zdeňky Procházkové z Ministerstva zemědělství ČR. Apelovala na ukončení sporů v klusáckém sportu.

5. Vystoupení pana Jiřího Balcara týkající se možné budoucnosti klusáckého sportu, nutnosti podpořit podepsání Dohody o ukončení sporných záležitostí (viz Věstník ČKA 1/2016) a jeho angažovanosti při zabezpečení finančních prostředků na sezónu. Jiří Balcar mimo jiné vyzval k uzavření minulosti a k započetí spolupráce. Kvůli sporům byla oslabena pozice klusáckého sportu na Magistrátu hl. m. Prahy, který má stále zájem klusáky podporovat. V posledním roce došlo ke změně dotační politiky, status partnerství se uděluje již jenom výjimečně. V roce 2015 nebylo vyčerpaných přislíbených 3,5 milionu korun. Momentálně je podaná žádost o partnerství na rok 2016 ve spolupráci ČKA a Čeklusu, která již byla přijata komisí a je na dobré cestě.

6. Vystoupení zástupců pořadatelů klusáckých dostihů.

Za Equi Forum Mgr. Jiří Svoboda mj. podpořil duální běhání v Ostravě a Praze. Navzdory výborné dráze se nepodařilo odstranit historický problém – málo koní v dostizích. Mgr. Svoboda ocenil zapojení dalšího společníka J. Balcara. Je otevřeno jednání, aby se polovina dostihů běhala v Ostravě, polovina v Praze, záleží od zpracování nového modelu sezóny novým VV. Spolu s Ing. Šplíchalem již byla zahájena ve Francii jednání ohledně možnosti PMU dostihů v Česku. Mgr. Svoboda vidí hlavní cestu pro další vývoj nebát se jezdit na dostihy do zahraničí a dále otevřít české dostihy pro zahraniční účastníky.

Za ČKA vystoupila MVDr. Helena Pokorná s tím, že není v možnostech ČKA zajišťovat kompletní dostihový provoz. ČKA proto vítá další pořadatele i duální běhání. Dostihy Trotteur Francais musí pořádat vrcholná autorita v klusáckém sportu, tedy ČKA. Subvence od francouzské strany pro projekt Trotteur Francais by měla být pro letošní rok stejně jako v roce 2015 ve výši 30.000 euro, což má představovat 75% cen těchto dostihů, dalších 25% je povinna zajistit ČKA.

Za Český klusácký spolek Ing. Michaela Zemanová přednesla počty uspořádaných dostihů a vyplacených dostihových výher za činnost Čeklusu, podpořila duální běhání v Ostravě a v Praze, a upozornila na nutnost zachování provozu na pražské dráze, protože loni při výpadku provozu v Praze došlo k úbytku dostihový ch koní a majitelů v Čechách.

Dále vystoupil Ing. Petr Malík, který upozornil na možnost podání grantu na Středočeský kraj a možnost obnovení tradice klusáckých dostihů na závodišti v Lysé nad Labem.

Bedřich Novák deklaroval zájem o pořádání klusáckých dostihů v Netolicích. Již má domluvenou schůzku s novým starostou Netolic. Prezentoval snahu o uspořádání 1 dostihu/1 dostihového dne a získání grantu.

7. Zástupce Kontrolní komise Ing. Josef Semerád podal zprávu o uskutečněné kontrole vedení účetnictví ČKA za roky 2012, 2013 a 2014 (jím dodaná zpráva je přílohou tohoto Zápisu). Členové souhlasí se zněním zprávy (86 hlasů pro, 1 hlasů proti, 1 se zdržel hlasování).

8. MVDr. Helena Pokorná přednesla zprávu o činnosti ČKA v roce 2015 (je přílohou tohoto Zápisu) a předběžnou zprávu o hospodaření ČKA do 30.11.2015 – z přednesených čísel vyplývá, že hospodaření ČKA za rok 2015 bude v zisku. Hlasování o přednesených zprávách: 86 hlasů pro, 1 hlasů proti, 1 se zdržel hlasování.

9. Odstoupení stávajícího Výkonného výboru ČKA z funkcí (ing.Jiří Šplíchal, mgr.Jiří Svoboda, ing.Petr Malík, Zdeněk Vávra, MVDr.Helena Pokorná).

10. Rozhodnutí Valného shromáždění ČKA o Dohodě o ukončení sporných záležitostí (podrobnější informace viz Věstník 1/2016). Objem pohledávek v insolvenčním návrhu činil cca 100 tis. Kč, z nichž cca. 30 tis. Kč bylo již vyplaceno. Objem pohledávky v žalobě ČKA o náhradu škody činí cca. 2,6 milionu Kč, objem pohledávek v kauze dopingu koně Peter Pan z roku 2011 cca. 57 tis. Kč. Mgr. Jiří Svoboda a Jindřich Klaubenschalk veřejně podpořili podepsání dohody, která je důležitá pro pozitivní budoucnost klusáckého sportu a zabezpečení finančních prostředků do něj, Ing. Jiří Šplíchal vystoupil proti podepsání dohody, dává přednost pokračování soudních sporů. JUDr. Rokyta soukromým názorem podpořil uzavření sporů dohodou, abychom nebyli ohroženi absencí spolupráce do budoucna. Mgr. Svoboda poté znovu podpořil dohodu, jelikož tím vzniknou 2 subjekty, které budou do sportu ochotny zajišťovat finanční podporu. MVDr. Pokorná poskytla celou dohodu k pročtení, žádný z členů nevyžadoval přečtení. Ing. Semerád se dotázal na soudní poplatky, Mgr. Svoboda potvrdil, že soudní poplatky nebudou ČKA, jakožto neziskové organizaci, účtovány. J. Dobrovolný se dotázal, jestli je dohodou ošetřena i možná žaloba proti špatnému hospodaření s cizími prostředky a tím pádem i možné zablokování dotací. Mgr. Rokyta potvrdil, že tuto žalobu může podat kdokoliv. Ing. Šplíchal odpověděl, že tato žaloba nesouvisí s dotacemi a není možné je mít tímto zablokované.

Hlasování o podepsání Dohody o ukončení správních sporů: 89 hlasů pro, 3 hlasy proti, 0 se zdržel hlasování. Všichni přítomní členové ČKA poté písemně stvrdili podpisem svůj souhlas nebo nesouhlas s touto dohodou.

11. MVDr. Pokorná seznámila valné shromáždění se dvěma návrhy změn Stanov ČKA. Jedná se o změnu názvu na Česká klusácká asociace, z.s. (zapsaný spolek) a změnu počtu členů Výkonného výboru na počet 6. Každý z členů VV má po jednom hlasu, tedy i prezident.

Hlasování o změně Stanov: 90 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 se zdrželi hlasování.

12. Volby do Výkonného výboru ČKA. MVDr. Helena Pokorná navrhla, aby byli do Výkonného výboru nominování zástupci pořadatelů Český klusácký spolek a Equi Forum, kteří se starají o zabezpečení finančních prostředků pro klusácký sport – pan Jiří Balcar (pověřil za sebe Ing. Soňu Froňkovou, Ph.D.) a Mgr. Jiří Svoboda. Ing. Froňková navrhla, že chce ve VV ČKA spolupracovat s Jindřichem Klaubenschalkem a Ing. Michaelou Zemanovou (odstoupila z tohoto důvodu z Návrhové a mandátní komise), Mgr. Jiří Svoboda jmenoval MVDr. Helenu Pokornou a Oskara Tylče. JUDr. Lubomír Rokyta poté vyzval valné shromáždění k navržení dalších kandidátů, ale nikdo další navržený nebyl. JUDr. Rokyta ještě připomněl, že budou muset být v tomto roce přijaty nové stanovy, které ošetří mj. počet členů VV, když vznikne více hlavních pořadatelů dostihů. Tímto modelem není možné, aby byl navržen nezávislý kandidát. MVDr. Pokorná nastínila představu o ideálním stavu po vzoru Jockey Clubu ČR – VV složená ze zástupců jednotlivých „sekcí“ jako trenéři, chovatelé, amatéři atd. Ing. Šplíchal dodal, že sekretáře jmenuje prezident. Ten bude zvolený VV.

Hlasování o navržených 6 kandidátech do VV ČKA – 92 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel hlasování.

13. Volby do Kontrolní komise ČKA. Navrženi byli tito kandidáti: Ing. Josef Semerád, Alena Čemusová (odmítla), Ing. Jiří Šplíchal (odmítl), Mykola Volf, JUDr. Klára Jelínková, Pavel Vávra (odmítl), JUDr. Lubomír Rokyta (odmítl).

Hlasování o členech Kontrolní komise ve složení JUDr. Klára Jelínková, Ing. Josef Semerád a Mykola Volf – 88 hlasů pro, 0 hlasů proti, 4 se zdrželi hlasování.

14. MVDr. Pokorná navrhla ustanovení Ekonomické poradní komise, do které byli nominováni Jiří Balcar a Mgr. Jiří Svoboda.

Hlasování o ustanovení a členech Ekonomické poradní komise: 90 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 se zdrželi hlasování.

15. MVDr. Pokorná navrhla, aby ověřovatelem Zápisu z valného shromáždění ČKA byl Výkonný výbor, který zpracovaný zápis projedná, dopracuje a po odsouhlasení zveřejní.

16. Diskuse.

JUDr.Milan Šíma apeloval na rozšíření podpory českého chovu klusáka podle vzoru dalších evropských zemí. Ing.Josef Semerád a Josef Dobruský ml. připomněli, že do konce roku 2016 je nutné schválit kompletní znění nových Stanov ČKA, tedy že je nutné počítat se zveřejněním jejich návrhu v dostatečném časovém předstihu před konáním valného shromáždění ještě v roce 2016. Jaromír Kotásek apeloval na všechny přítomné, aby všichni členové ČKA při svých jednáních, vystupováních a vzájemných stycích zachovávali slušnost a o všech sporných bodech se vždy nejdříve snažili dospět k řešení na půdě ČKA. Uvedl, že jedině tak český klusácký dostihový sport a chov znovu získá zpět dobré renomé, kterému vzájemné a veřejně prezentované spory v minulosti neprospěly.

17. Alena Čemusová přednesla za Návrhovou a mandátní komisi tento návrh usnesení:

1/ Valné shromáždění (dále jen V.s.) schvaluje volbu Návrhové a mandátní komise ve složení: Ing. Michaela Zemanová, Alena Čemusová, Ing. Zuzana Sahligerová.

2/ V.s. bere na vědomí zprávu o činnosti ČKA za rok 2015 a zprávu o hospodaření ČKA do 30.11.2015 prezentovanou MVDr. Pokornou

3/ V .s. bere na vědomí zprávu Kontrolní komise (dále jen K. k.) přednesenou Ing. Josefem Semerádem

4/ V.s. schvaluje nový název ČKA, který zní Česká klusácká asociace, z.s. (zapsaný spolek)

5/ V.s. schvaluje změnu Stanov – Výkonný výbor ČKA je šestičlenný

6/ V.s. schvaluje uzavření Dohody o ukončení sporných záležitostí

7/ V.s schvaluje volbu členů orgánů ČKA. Výkonný výbor bude pracovat ve složení Ing. Soňa Froňková, Jindřich Klaubenschalk, MVDr. Helena Pokorná, Mgr. Jiří Svoboda, Oskar Tylč, Ing. Michaela Zemanová. Kontrolní komise bude pracovat ve složení: JUDr. Klára Jelínková, Ing. Josef Semerád, Mykola Volf. Ekonomická poradní komise má složení: Jiří Balcar a Mgr. Jiří Svoboda.

Hlasování o návrhu Usnesení – 90 hlasů pro, 2 hlasy proti, 0 se zdržel hlasování.

18. Předsedající JUDr. Lubomír Rokyta ukončil valné shromáždění ČKA v 16:30.

Zapsaly : Ing. Michaela Zemanová, Ing. Zuzana Sahligerová, MVDr. Helena Pokorná

Zápis ověřili: Ing. Soňa Froňková, Jindřich Klaubenschalk, MVDr. Helena Pokorná, Mgr. Jiří Svoboda, Oskar Tylč, Ing. Michaela Zemanová.